[Download in pdf]

ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

klasagenda.by2 - TEAM by2.be B.V.B.A.

1. Inleiding

klasagenda.by2 is een programma voor leerkrachten basisonderwijs. Door middel van dit programma kunnen leerkrachten online:
 • lessen plannen
 • gemaakte lessen zichtbaar maken en delen met andere leerkrachten.
 • eigen lessen opzoeken en hergebruiken
 • gebruik maken van een database met leerplandoelstellingen

Het programma is geënt op het principe `easy come, easy go`: gebruikers kunnen zich op een eenvoudige manier abonneren en weer uitschrijven. Alle tarieven staan vermeld op de http://klasagenda.by2.be/user/tariffs .

Er zijn twee mogelijkheden;
 • een individuele leerkracht kan zich abonneren
 • een persoon (voorbeeld een directeur) kan een groepsabonnement te nemen

2. Definities

2.1. Het team: TEAM BY2.BE, met zetel te Generaal Lemanlaan 77, 8310 Assebroek. De rechtspersoon die het beheer van het programma klasagenda.by2 uitvoert in opdracht van de opdrachtgever.
2.2. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van het team inhuurt teneinde het programma klasagenda.by2 te gebruiken in zijn naam en zijn opdracht. De opdrachtgever kan ook de gebruiker zijn. Het team mag als haar opdrachtgever – gehouden in eigen naam – beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan het productiehuis wordt verstrekt.
2.3. Het team levert alle diensten, leveringen, werkzaamheden waarop het programma klasagenda.by2 betrekking heeft.
2.4. Een onderaannemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie het team een overeenkomst afsloot teneinde een deelaspect van het beheer van het programma klasagenda.by2 te bewerkstelligen in opdracht en in naam van de opdrachtgever.

3. Werking abonnementen

3.1. Principe individueel abonnement
3.1.1 Gegevens: in geval van registratie zijn volgende gegevens verplicht in te vullen door de gebruiker:
 • naam, voornaam gebruiker,
 • naam en adres school waarvan gebruiker deel uitmaakt,
 • e-mail, paswoord gebruiker,
 • klas(sen) waarin de gebruiker les geeft.

3.1.1 Registratie: registratie kan enkel via de site.
Elke potentiele gebruiker kan via een code het programma een maand gratis gebruiken. Na deze maand ontvangt de gebruiker een betalingsuitnodiging. Enkel tijdens de maanden september-december is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd (zie http://klasagenda.by2.be/user/tariffs). Nadat de gebruiker betaald heeft, wordt de toegang automatisch verlengd tot midden september van het volgende schooljaar. Indien de gebruiker niet binnen de twee weken na ontvangst van de betalingsuitnodiging betaalt, wordt de toegang tot de software automatisch geweigerd.

3.2 Principe groepsabonnement
3.2.1 Eenieder kan via de site een groepsabonnement aanvragen. Hij of zij hoeft zelf geen gebruiker te zijn. Deze persoon, zijnde de groepsverantwoordelijke, vult volgende persoonsgegevens verplicht in ;
 • naam, voornaam groepsverantwoordelijke,
 • adres school waarvan de groepsverantwoortelijke deel uitmaakt of die door de groepsverantwoordelijke wordt vertegenwoordigd,
 • e-mail, telefoon groepsverantwoordelijke,
 • grootte van de groep (aantal accounts).

3.2.2. Registratie kan enkel via de site. Elke potentiele gebruiker (zowel de groepverantwoordelijke zelf als de leerkrachten die deel uitmaken van de school van de groepsverantwoordelijke) kan via een code het programma een maand gratis gebruiken. Na deze maand ontvangt de groepsverantwoordelijke een betalingsuitnodiging. Enkel tijdens de maanden september-december is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd (zie http://klasagenda.by2.be/user/tariffs). Nadat de groepsverantwoordelijke betaald heeft, wordt de toegang automatisch verlengd tot midden september van het volgende schooljaar. Indien de groepsverantwoordelijke niet binnen de twee weken na ontvangst van de betalingsuitnodiging betaalt, wordt de toegang tot de software automatisch geweigerd.

3.3. Einde van het abonnement
3.3.1. Expliciete verlenging :Wanneer het abonnement ten einde loopt wordt de gebruiker (in geval van groepsabonnement de groepsverantwoordelijke) op de hoogte gesteld van het naderende einde en uitgenodigd te betalen voor het volgende schooljaar. De gebruiker krijgt daarvoor tijd tot eind september van het nieuwe schooljaar. Na betaling wordt het abonnement verlengd met een jaar. In geval van niet-betaling, wordt het abonnement niet verlengd en krijgt de gebruiker niet langer toegang tot de software.
3.3.2. Voortijdige beëindiging van het abonnement: Elke gebruiker kan het abonnement op elk ogenblik opzeggen en vroegtijdig beeindigen. Hiervoor is geen vergoeding verschuldigd, noch van de zijde van de gebruiker, noch van de zijde van het team.

4. Toepassingsgebied

4.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties die worden uitgevoerd door het team in naam en in opdracht van de opdrachtgever met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij het team met de toepassing ervan uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
4.2. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hun overeenkomst uitsluitend geregeld wordt door deze algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4.3. De structuur en titulatuur van voorliggende algemene voorwaarden hebben geen rechtskwalificerende betekenis. Bij nietigheid van een van de bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onveranderd geldig.

5. Offertes

5.1. Offertes opgemaakt door het team, die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.2. Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de offertekosten in rekening worden gebracht tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5.1. Het team is slechts gebonden door wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht nadat zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigde aan de opdrachtgever.
5.2. De kosten en meerprijzen verbonden aan de wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht vallen ten laste van de opdrachtgever.
5.4. Het team behoudt zich het recht voor om, in overleg met de opdrachtgever, wijzigingen aan te brengen in de oorspronkelijke opdracht indien de omstandigheden dit vereisen zonder dat de opdrachtgever recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook.

6. Betaling

6.1. De prijzen vermeld door het team zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
6.2. Eventuele wijzigingen in de B.T.W.-tarieven zijn ten laste van de opdrachtgever.
6.4. Het niet betalen van de aansluitingsprijs, brengt de weigering van de toegang tot het programma klasagenda.by2 met zich mee. Hierdoor wordt het abonnement beëindigd.

7. Inspanningsverbintenis

7.1. Het team staat naar best vermogen in voor de benaarstiging van een correcte uitvoering van de opdracht die door haar werd aanvaard.
7.2. De opdrachtgever verbindt er zich toe alle noodzakelijke informatie mede te delen aan het team. Het team zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie naar best vermogen vertrouwelijk behandelen.
7.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, heeft het team het recht de opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren. De opdrachtgever geeft het team hiertoe uitdrukkelijk de bevoegdheid onderaannemers naar eigen goeddunken in te schakelen opdat de prestaties zouden kunnen uitgevoerd worden zoals overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Bewezen en directe schade Het team is enkel aansprakelijk voor bewezen schade die het directe en bewezen gevolg is van een aan het team toerekenbare tekortkoming. Het team is niet aansprakelijk voor andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, gederfde winst, vertragingsschade, gevolgschade (niet limitatieve opsomming). De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de inschrijvingsprijs tot het programma klasagenda.by2.
8.2. Overmacht
Het team is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan:
 • wanneer de prestaties niet kunnen plaatsvinden zoals overeengekomen met de opdrachtgever door een geval van overmacht en wanneer kan voorzien worden dat de uitvoering van de prestaties voor een periode van meer dan 2 dagen zal worden belemmerd
 • in dat geval is het team onder geen enkel beding gehouden tot enige schadeloosstelling van de opdrachtgever
 • in geval van overmacht zal het team de opdrachtgever daar zo snel mogelijk van verwittigen.
 • onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machine-breuk en andere productiestoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van internet door derden, niet-functioneren van het programma klasagenda.by2 omwille van een virus, en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de opdracht en/of overeenkomst dat de opdrachtgever in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.
8.3. Fouten/nalatigheid
Het team is niet aansprakelijk voor wanprestaties of fouten, inclusief opzet en zware fout, zowel contractueel als buitencontractueel, van haar aangestelden of onderaannemers.
Het team is evenmin aansprakelijk voor eender welke schade veroorzaakt door de daden of de nalatigheid van de opdrachtgever, de deelnemers of derden. Het team is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen.
8.4. Vrijwaring
De opdrachtgever is ertoe gehouden het team te vrijwaren voor alle aanspraken uitgaande van derden die voortvloeien uit het gebruik enerzijds van het programma klasagenda.by2 en anderzijds van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.

9. Bewaargeving

9.1. Het team is niet aansprakelijk voor bewaring, beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens.
9.2. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft de aan het team verschuldigde bedragen te voldoen, is het team gerechtigd de toegang tot de site af te sluiten zonder dat zij instaat voor het eventuele verlies van gegevens.

10. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van de door het team bedachte of uitgevoerde programma blijven eigendom van het team. uit te voeren, zullen de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht worden lastens de opdrachtgever, zonder dat daardoor de intellectuele eigendomsrechten op de opdrachtgever zullen overgaan.

Artikel 14: Klachten

14.1. Klachten met betrekking tot de door het team geleverde prestaties dienen binnen de 7 dagen schriftelijk en per aangetekend schrijven aan het team te worden medegedeeld.
14.2. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de jaarlijkse aansluitingskost te betalen. Een klacht staat niet zonder meer gelijk met het protesteren van de betaling van laatst vernoemd bedrag.

Artikel 15: Geschillen

Alle geschillen, die uit de overeenkomst tussen het team en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen definitief worden beslecht door het Vredegerecht te Brugge of de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

Copyright © 2013 by2.be • GebruikersovereenkomstDisclaimer en privacyContact